Utviding av Billagstomta vil føre til øydelegging av fulldyrka matjord

Av