Eit halvt døgn før fristen i kommuneoppgjeret går ut, blir det jobba stadig meir intenst i meklinga mellom KS og arbeidstakarorganisasjonane. Partane har frist på seg til midnatt natt til tysdag til å semjast i årets hovudoppgjer. Men dei vil av erfaring halde fram dialogen så lenge dei har noko å snakke om – også lenge etter at fristen er gått ut.

Rundt 10.000 arbeidstakarar er omfatta av det første streikevarselet i kommuneoppgjeret. Det er nokre få, set opp mot det samla streikepotensialet. Rundt 356.000 medlemmer i LO, Unio, Akademikerne og YS er omfatta av avtalane det blir forhandla om.

LO kommune er desidert størst i Kommune-Noreg med sine nesten 200.000 medlemmer. Fagforbundet åleine varslar i første runde streik i rundt 150 kommunar, fylkeskommunar og kommunale verksemder – fordelt over heile landet, ifølgje ei oversikt i FriFagbevegelse. LO tek i første omgang ut til saman nesten 9.000 medlemmer i streik, viss arbeidsgivarane ikkje kjem krava i møte.

Kraftig opptrapping

Allereie måndag varslar LO Kommune at det kan komme ei kraftig opptrapping. 18.807 tilsette til i 143 kommunar blir tekne ut i streik frå 31. mai dersom partane framleis ikkje har komme til semje. I så fall vil totalt 27.780 LO-medlemmer vere i streik.

Tilsette i Oslo kommune forhandlar separat. Her omfattar det første streikevarselet snautt 1.700 arbeidstakarar. Blant verksemdene som vil bli ramma, er skular, barnehagar og ei rekkje kommunale etatar og tenester.

Det vil likevel neppe skje at alle arbeidstakarorganisasjonane avviser tilbodet frå arbeidsgivarane og sende medlemmene sine ut i streik. Tidlegare har likevel eksempelvis Unio avvist tilbod som LO-forbund har akseptert.

Fagforbundet: Alle skal opp

– For oss i Fagforbundet er det heilt avgjerande at heile laget skal komme godt ut lønnsoppgjeret. Det er særleg dei med låge lønningar som merker at daglegvarer, straum, bustadlån og drivstoff har vorte dyrare i det siste. Vi krev reallønnsauke, og det betyr at vi må ha ei fordeling av lønnspotten som ikkje bidreg til større forskjellar mellom kommunetilsette, seier leiar Mette Nord i Fagforbundet.

Uttaket i fagforbundet rammar i hovudsakleg administrasjon, tekniske tenester og reinhald i kommunane.

I tillegg til Fagforbundet vil FO, Skolenes landsforbund, Creo, El og ITforbundet Forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund ta ut medlemmer i ein konflikt.

YS tek ut 430 medlemmer i første omgang ved ein eventuell kommunestreik, medan Akademikerne opplyser til NTB at organisasjonen vil vente på utviklinga i kommunemeklinga før den går ut med første streikevarsel.

Vil hente inn etterslep

Unio, med sine nesten 140.000 medlemmer i kommunane, står beinhardt på kravet om at lågtlønte medlemmer skal løftast. I tillegg krev Unio at etterslepet frå i fjor – då det viste seg at lønnsveksten i privat sektor vart større enn anslått – blir dekt inn. Det kan dermed tilseie at rammene lagt av frontfaget – hovudoppgjeret i industri og konkurranseutsette næringar – må sprengjast for at Unio-medlemmene ikkje skal velje konflikt.

Fellesforbundet og Parat oppnådde i år ein anslått årslønnsvekst på 3,7 prosent i frontfagsforhandlingane med Norsk Industri. Sett opp mot ein venta prisvekst på rundt 3,3 prosent, skulle det tilseie ein liten kjøpekraftauke i år. Spørsmålet er om det er nok for store Unio-grupper som meiner dei over fleire år har vorte hengande lengre og lengre etter i lønnsutviklinga.

– Vi håpar sjølvsagt å bli samde i meklinga. Det er alltid målet vårt når vi går inn i ein slik prosess, seier forhandlingsleiar Steffen Handal.

Handal trur meklingsinnspurten blir krevjande.

– Vi må få innfridd krava våre om reallønnsvekst for dei høgt utdannande i offentleg sektor og eit skuletillegg. Spesielt lærarane har hatt ein altfor dårleg lønnsutvikling over lang tid, seier han.

Også Fagforbundet krev at lønnsetterslepet i offentleg sektor skal kompenserast i årets oppgjer:

– Vi legg til grunn for kravet vårt at ein følgjer den økonomiske ramma frå frontfaget og også tek omsyn til etterslepet, seier Mette Nord.

(©NPK)