Gå til sidens hovedinnhold

Slik håpar dei maten du kastar både kan bli god butikk for SIMAS og hjelpa klimaet

I lag med ei rekkje samarbeidspartnarar har renovasjonsselskapet SIMAS og Vestlandsforsking fått ein halv million i støtte for å greia ut utsiktene til å produsera biokol i Sogn.

Det kjem fram i ei pressemelding måndag.

– I sju månader skal me kartleggja den beste metoden for produksjon av biokol i Festingdalen, før SIMAS vil gå vidare med prøveproduksjon, seier Torunn Hønsi, forskar ved Vestlandsforsking, i ei pressemelding på eigne heimesider.

Håpet på sikt er at biokol skal kunna bidra til både verdiskaping og plusstal i klimarekneskapen.

– Det er ikkje mange avfallsselskap i landet vårt som produserer biokol i dag. Det blir spennande å sjå korleis me kan få det til her i regionen, seier Hønsi.

Les også

No kan Geir både ringja og senda snap frå jobben

Vil stoppa uønskt praksis

SIMAS tek hand om store mengder biologisk nedbrytbart avfall, som til dømes maten me sogningar kastar i boset. Ein del vert kompostert i Festingdalen, men store mengder vert òg send til forbrenning i Østfold eller Sverige. Dette håper ein no å få slutt på.

– Denne handteringa er ikkje lenger i tråd med berekraftsmåla våre, sidan ressursane i avfallet ikkje vert utnytta optimalt. I tillegg er handteringa kostbar og slepp ut store mengder klimagassar, seier Dagny Ugulsvik Alvik i SIMAS i pressemeldinga.

Biokol er laga av planterestar som vert utsett for høg temperatur utan tilgang på oksygen. Økoskulen i Aurland testar allereie produksjon i opne omnar. Erfaringane derifrå skal nyttast når SIMAS etter planen skal starta produksjon i stor skala. I prøveprosjektet vil dei testa ut ein prosess som blir kalla pyrolyse. Her blir biomasse varma opp i lukka omnar med høg temperatur og lite oksygen.

– Får me til å produsera biokol av bioavfallet, kan dette blandast saman med kompostjorda me alt produserer. Saman kan det bli eit veldig bra kombinasjonsprodukt til den regionale marknaden, står det i pressemeldinga.

Les også

Dagny er positivt overraska over resultata: – Sogningane fortener skryt

Økologisk kinderegg

Biokol kan brukast til å forbetra jorda i grøntanlegg, hagar og i landbruket. I tillegg til at det lagrar store mengder karbon, kan biokol medverka til klimatilpassing ved at det sug til seg og held på vatn i jorda.

– Sei Statens vegvesen i framtida skal fylla eit grønt anlegg i eit vegprosjekt med jord. Blandar ein inn biokol og kompost i denne jorda, vil klimafotavtrykket til prosjektet bli vesentleg lågare. Ikkje berre nyttar dei eit biologisk produkt produsert i regionen, men dei nyttar òg eit produkt som bind karbon og avfallsstoff, og lagrar det i jorda. Det vil gje eit redusert CO₂-utslepp for prosjektet, seier Hønsi i pressemeldinga.

Dei andre som deltek er Kunnskapsparken Vestland, landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Vestland, NIBIO, Norsk landbruksrådgjeving Vest og Sogn Jord- og hagebruksskule. Støtta kjem frå Regionalt forskingsfond Vestland.

Kommentarer til denne saken