Politikk

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

- Me gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Det inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spela inn prioriteringar knytt til rassikring.

Hilmar Høl i heit debatt på Stortinget

- At regjeringa vil setta ned eit partssammensatt utval for å vurdera pensjon frå fyrste krone, er ikkje naudsynt. Saka er ferdig utgreia, og klar for å innførast.