Fylkeskommunen

Vil ha skatteregime for vindkraft

Vestland fylkeskommune meiner det må gjerast endringar i konsesjonsloven slik at også vindkraft får eit skatteregime på same måte som vasskraft.