OM MENNESKE: - Dette er meir enn tal og statistikk - dette handlar om menneske, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.(Foto: Knut Opeide)

Set seg ambisiøse mål: Innan 2022 skal 70 prosent halda fartsgrensa

Målet skal nåast mellom anna med fotoboksar på andre typar strekningar enn i dag og fleire laserkontrollar.

Publisert 07.03.2018 kl. 12.17.

Det går fram av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.


I planen er det lista opp 136 målretta tiltak, som skal bidra til at 200 færre blir drepne eller hardt skadd på norske vegar dei neste fire åra.


Fart og bilbelte

Mellom måla ein vil oppnå, er at innan 2022 skal 70 prosent av køyretøya overhalda fartsgrensa og 98 prosent av alle førarar og framsetepassasjerar i lette bilar skal bruka bilbelte.


- Sjølv om utviklinga har vore svært positiv, og Norge er verdsleiande på trafikktryggleik, må kampen mot trafikkdøden halda fram med uforminska styrke. Det er sett tøffe mål for trafikktryggleiksarbeidet. Dette er meir enn tal og statistikk - dette handlar om menneske, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.


På vegner av politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunane, sju storbykommunar og vegvesenet overleverte han tysdag tiltaksplanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


136 tiltak

I 2017 blei om lag 750 drepne eller hardt skadde på norske vegar. Regjeringa har i Nasjonal transportplan sett som mål at talet skal vera redusert til 350 innan 2030. Ei utvikling i samsvar med dette betyr at det i 2022 ikkje må vera fleire enn 550 drepne eller hardt skadde.


Til saman har aktørane i «trafikktryggleiksfamilien» identifisert 136 konkrete tiltak innan 13 ulike innsatsområde for den komande fireårsperioden.


- I verdstoppen

- Det er mange viktige enkelttiltak. Men det er summen av tiltak som er denne planens verkelege styrke. Langsiktigheit, samarbeid og systematisk arbeid frå fleire aktørar over tid er avgjerande. Alle gode krefter står nå samla og opptrer koordinerte i dette arbeidet, seier vegdirektøren.


Gustavsen peiker på at hele verda ser til den norske trafikktryggleiksmodellen for å lære.


- Me jagar hele tida ny kunnskap som me deler på tvers. Denne vert brukt til målretta innsats der me veit det er nødvendig og der det verkar.


Dei 136 tiltaka er henta frå 13 ulike innsatsområde. I tillegg vil aktørane vera på leiting etter nye effektive tiltak som kan bidra til ytterlegare reduksjon, går det fram av ei pressemelding.


- Utfordringar knytte til fart og rus og omsynet til gåande og syklande krev meir omfattande og nye tiltak enn det som alt ligg i planen, seier vegdirektøren.


Nullvisjon

Trafikktryggleiks-aktørane vil vidare mot visjonen om null drepne og hardt skadde i vegtrafikken.


- Tiltaka i denne planen og styrken i samarbeidet vårt vil bringa oss endå nærmare, seier Gustavsen.


Aktørane understrekar at det krevst stor utteljing på tiltaka for å nå dei ambisiøse måla. Her spelar ei rekke forhold inn, som trendar, teknologisk- og økonomisk utvikling og politiske prioriteringar innanfor ulike samfunnsområde, heiter det i pressemeldinga.


Dette er tiltaka

Fart
1. Politiet vil styrke innsatsen for å forebygge fartslovbrudd ved å øke bruken av
politiets lasere.
2. Politiet vil effektivisere arbeidet med fartskontroller, ved å gå over til digital
bøtelegging, der bøter ilegges på stedet.
3. Statens vegvesen vil revidere gjeldende kriterier for streknings-ATK og punkt-ATK. Vegnettet vil bli gjennomgått med sikte på å finne fram til nye strekninger og punkter som tilfredsstiller de reviderte kriteriene.
4. Politiet vil i samarbeid med Statens vegvesen vurdere hvordan vi bedre kan
utnytte potensialet for effektiv bruk av fotoboksene på eksisterende strekninger med streknings-ATK og punkt-ATK.
5. Statens vegvesen vil sluttføre arbeidet med nye fartsgrensekriterier i 2018. De nye fartsgrensekriteriene skal være implementert på riksvegnettet innen 31/12-2019.
6. Statens vegvesen vil i 2018 utrede grunnlaget for en ny fartskampanje, med tanke på iverksettelse fra 2019.

Rus
7. Politiet skal teste alle førere som stanses i politiets trafikkontroller for ruspåvirkning.
8. Politiet vil øke bruken av «spyttanalyser» (i dag med analyseinstrumenter av typen Dräger DrugTest5000) for å avdekke bruk av andre rusmidler enn alkohol.
9. Statens vegvesen vil vurdere å innføre krav om alkolås i alle kjøretøy som brukes til førerprøver.
10. MA-rusfri trafikk vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, utarbeide et nytt kunnskapsgrunnlag for et promilleprogram med alkolås som alternativ til inndragning av føreretten for promilledømte.
11. MA-rusfri trafikk vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, utrede hvordan implementere alkolås som et alternativt vilkår for førerett for personer med alkoholproblemer.
12. NHO Transport vil arbeide for en presisering av lov- og regelverk for bruk av alkolås, og en strengere oppfølging av dette.
13. Statens vegvesen vil gjennomføre en temaanalyse av rusrelaterte dødsulykker.
14. Interesseorganisasjonen AV-OG-TIL vil i samarbeid med politiet gjennomføre to årlige holdningskampanjer mot promillekjøring.
15. MA-Ungdom vil videreføre tiltaket DeathTrip og synligjøre dette gjennom
DeathTrip on the Road.
16. MA-Ungdom vil iverksette et eget undervisningsopplegg for ungdom om rus og trafikk.
17. Politiet vil vurdere bruk av modellen «bekymringssamtaler» i samarbeid med rusetaten i kommunen for rådgivning og behandling for gjengangere.
18. Kriminalomsorgen vil fortsette sin innsats mot tilbakefall til ruspåvirket kjøring gjennom straffereaksjonen «Program mot ruspåvirket kjøring».
19. Kriminalomsorgen vil gjennom programmet «På vei» arbeide for å gi straffedømte etter vegtrafikkloven et strukturert innhold i straffegjennomføringen for å
forebygge tilbakefall.
20. Politiet vil ta initiativ til å etablere et «Samhandlingsforum for rusfri trafikk» i samarbeid med Helsedirektoratet, Statens vegvesen, MA-rusfri trafikk og andre relevante aktører. Forumet skal være en møteplass for å diskutere strategi, behov for samordning og gjennomføring av tiltak.

Belte i bil og buss og sikring av barn
21. Statens vegvesen vil gjennomføre en temaanalyse om feil bruk av bilbelte.
22. Helsedirektoratet vil i samarbeid med Statens vegvesen utarbeide nye retningslinjer for legeerklæring om bilbeltefritak av medisinske grunner.
23. Norges Taxiforbund vil gjennomføre kampanjer der formålet er å øke bilbeltebruken blant taxipassasjerene.
24. Statens vegvesen vil videreføre bussbeltekampanjen i samarbeid med
NHO-Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet.
25. Trygg Trafikk vil gjennomføre en årlig kampanje om bakovervendt sikring av barn i bil (1-3 år), med etterfølgende tellinger.
26. Trygg Trafikk vil informere om riktig sikring av barn i bil (4-7 år).
27. Trygg Trafikk vil videreutvikle informasjonstjenesten om sikring av barn i bil.
28. Trygg Trafikk vil avholde kurs for helsesøstre og/eller politi om sikring av barn i bil i alle landets fylker minst annet hvert år.
29. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil gjennomføre tiltak for at barn er
lovmessig sikret under skoletransport.

Uoppmerksomhet i trafikken
30. Statens vegvesen vil gjennomføre en nasjonal trafikksikkerhetskampanje om
oppmerksomhet i trafikken. Denne vil starte opp i 2018 og gå over flere år.
Barn og unge 0-14 år
31. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Foreldreutvalget for barnehagen og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet, utarbeide støttemateriell for trafikkopplæring i tråd med rammeplan for barnehagen.
32. Trygg Trafikk vil videreutvikle kursinnholdet for barnehagelærerutdanningen i tråd med rammeplan for barnehagen og tilhørende forskrifter, og tilby kurs ved alle studiesteder med barnehagelærerutdanning.
33. Trygg Trafikk vil videreutvikle Barnas Trafikklubb og tilby kurs og nettverksmøter for barnehageansatte i tråd med rammeplan for barnehagen.
34. NAF vil fortsette distribusjon av NAFFENS trafikkbokstil storbarnsavdelingene i landets barnehager.
35. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet, utarbeide støttemateriell for helhetlig trafikkopplæring i skolen i tråd med nye læreplaner.
36. Trygg Trafikk vil tilby kurs, nettverksmøter og oppfølging for skoleansatte samt videreutvikle kursinnholdet i tråd med nye læreplaner.
37. Trygg Trafikk vil tilby kurs ved alle studiesteder med lærerutdanning og videreutvikle kursinnholdet i tråd med nye læreplaner for 5-årig grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
38. NAF vil, i faglig samarbeid med Syklistenes Landsforening, videreføre
Sikker på sykkel - et ferdighetstreningsprogram for barn mellom 10 og 12 år (4. - 6. klasse).
39. Syklistenes Landsforening vil gjennom ordningen Sykkelvennlig skole
bistå skolene i å gjøre det attraktivt og trafikksikkert for elevene å sykle til skolen.
40. Trygg Trafikk, NAF, Norges Cykleforbund og Syklistenes Landsforening vil
etablere et samhandlingsforum for å sikre god samordning og klare ansvars-
forhold mellom sykkelopplæring og ferdighetstrening på sykkel i skolen.
41. Statens vegvesen, fylkeskommunene og storbykommunene skal gjennomføre
fysiske tiltak for å motvirke ulykker med barn og unge på skoleveg.
42. Statens vegvesen vil oppdatere publikasjonen
Trafikkløsninger i skolens nærområde - eksempler og aktuelle tiltak.
43. Fylkeskommunene skal støtte og oppmuntre kommuner og frivillige organisa-
sjoner til å sikre skoleveger og nærmiljø, og skape gode holdninger hos barn
og unge.
44. Storbykommunene skal støtte og oppmuntre skoler og frivillige organisasjoner til å sikre skoleveger og nærmiljø, og skape gode holdninger hos barn og unge.
45. Skadeforebyggende forum vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, stimulere skoler til
å ta i bruk kartleggingsverktøyet Trygghetsvandring, som skal bidra til å redusere fare for personskade, blant annet knyttet til trafikkforholdene i nærmiljøet.
46. Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes Landsforening og politiet vil videreutvikle Hjertesone-prosjektetog dele gode eksempler.
47. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med Statens vegvesen, Utdanningsdirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Barneombudet, revidere brosjyren «Særlig farlig skolevei» og formidle den til alle landets kommuner og til transportselskaper som organiserer skoletransport.
48. Trygg Trafikk vil bistå barnehager med faglige anbefalinger og maler til rutiner og planer for trafikksikkerhet, gjennom blant annet arbeidet med Trafikksikker kommune og Barnas Trafikklubb, og gjennom kursvirksomhet.
49. Trygg Trafikk vil bistå skoler med faglige anbefalinger og gode eksempler på rutiner og planer for trafikksikkerhet gjennom blant annet arbeidet med
Trafikksikker kommune og gjennom kursvirksomhet.

Ungdom og unge førere
50. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med Statens vegvesen, videreutvikle og distribuere læringsressurser til valgfaget trafikk.
51. Trygg Trafikk vil hvert år produsere og distribuere trafikkmagasinet Underveis til elever på 10. trinn.
52. Trygg Trafikk vil utvikle og igangsette tiltak rettet mot ungdom i videregående skoler basert på ung-til-ung formidling samt erfaringer fra trafikksikkerhetskonkurransen #Er du sikker?, RLA (Real Life Auto) og andre læringsressurser.
53. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil gjennomføre tiltak for å påvirke til god trafikksikkerhetsatferd hos ungdom i videregående skole.
54. Fylkeskommunene og Oslo kommune vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og andre samarbeidspartnere, arbeide aktivt med trafikksikkerhet i russetiden.
55. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Trafikkforum og andre relevante samarbeidspartnere innenfor trafikksikkerhet, etablere et samarbeidsforum som skal utarbeide forslag til forpliktende tiltak rettet mot trafikklærere, elever og foresatte, for å bidra til økt øvelseskjøring før førerprøven.
56. Trafikkforum vil i perioden gjennomføre undersøkelser i føreropplæringsbransjen for å kartlegge bransjens medvirkning til ansvarsfordeling, i tråd med intensjonen i føreropplæringsmodellen.
57. Statens vegvesen vil utarbeide nye krav til etterutdanning samt innføre en regodkjenningsordning for trafikklærere.
58. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med Statens vegvesen, politiet og Friomsorgen,
gjennomføre forsøk med atferdsregistrator og kurs for de som mister føreretten i prøveperioden.
59. Trygg Trafikk vil etablere et samarbeidsforum for offentlige og private aktører som arbeider for å redusere ulykkene blant unge bilførere.
60. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med Kjør for livet, legge til rette for fylkesvise tiltak rettet mot spesielt risikoutsatte unge bilførere.

Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser
61. Pensjonistforbundet vil organisere og avholde trafikksikkerhetskurs rettet mot eldre forgjengere, basert på materiale utarbeidet av Statens vegvesen. Statens vegvesen vil sørge for faglig oppdatering og tilrettelegging av eksisterende kursmateriell.
62. Statens vegvesen vil arbeide for å øke deltakelsen på oppfriskingskurset
Bilfører 65+, med et mål om at antall deltakere per år skal tilsvare 30 prosent av 70-årskullet med førerkort.
63. NAF vil videreføre tilbudet om oppfriskingskurs for seniorbilisten.
64. Statens vegvesen vil i perioden 2018-2023 oppgradere 40 kollektivknutepunkter og 380 holdeplasser utenom de ni største byområdene til universell utforming.

Trafikanter med innvandrerbakgrunn
65. Trygg Trafikk vil ta initiativ til å etablere et faglig nettverk som har som formål å fremme og samordne trafikksikkerhetstiltak rettet mot innvandrere.
66. Statens vegvesen vil utvikle et 45 minutters grunnleggende kurs om trafikksikkerhet, med sikte på at det skal inngå som pensum i ordningen
«Informasjon for voksne asylsøkere i mottak».
67. Statens vegvesen vil i samarbeid med Kompetanse Norge utarbeide et under-
visningsopplegg om trafikksikkerhet tilpasset opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Undervisningsopplegget tilbys alle kommuner som gir slik opplæring.
68. Røde kors vil i 2018 utrede muligheten for at Habil skal utvides til å bli et lands-dekkende prosjekt.
69. Trygg Trafikk vil videreutvikle og oversette læringsressurser til 6 språk (tigrinja, arabisk, pashto, dari, kurmanji og engelsk), og formidle ressursene til kommuner med nyankomne elever i mottak og grunnskole.

Gående og syklende
70. Statens vegvesen vil i perioden 2018-2021 til sammen tilrettelegge i størrelsesorden 165 km riksveg for gående og syklende, hvorav om lag 55 km i byer og tettsteder.
71. Fylkeskommunene vil i perioden 2018-2021 til sammen tilrettelegge om lag 230 km fylkesveg for gående og syklende, hvorav 100 km i byer og tettsteder.
72. Storbykommunene skal gjennomføre fysisk tilrettelegging og utbygging/drift for å sikre god trafikksikkerhet for gående og syklende på kommunale veger.
73. Statens vegvesen vil fullføre arbeidet med å gjennomføresykkelveginspeksjoner av alle statlige sykkelruter innen utgangen av 2019.
74. Statens vegvesen vil analysere ulykker med gående og syklende i signalregulerte kryss/gangfelt.
75. Fylkeskommunene vil, gjennom ulike tiltak og virkemidler, påvirke til økt bruk av sykkelhjelm og refleks.
76. Trygg Trafikk vil i løpet av planperioden gjennomføre en sykkelhjelmkampanje.
77. Syklistenes Landsforening vil hver høst gjennomføre den publikumsrettede
kampanjen«synlig syklist».
78. Syklistenes Landsforening vil gjennomføre sykkelkurs for kvinner med
minoritetsbakgrunn og andre aktuelle målgrupper.
79. Trygg Trafikk vil markere den årlige refleksdagen lokalt og nasjonalt.

Motorsykkel og moped
80. NAF MC vil utvide kurstilbudet «Sikker på MC», med et mål om at 20 av klubbene tilsluttet NAF MC skal arrangere kurset i perioden 2018-2021.
81. Statens vegvesen vil legge til rette for å gjennomføre årlige trafikksikkerhetsdager for motorsykkel, fortrinnsvis forankret i de fylkesvise MC-foraene.
82. Statens vegvesen vil initiere etablering av trafikksikkerhetsteam med motorsykkeleksperter som kan brukes til bevisstgjøring og dialog rundt sikker kjøring med lett motorsykkel og moped.
83. NMCU vil beskrive og iverksette et tiltak rettet mot eldre MC-førere (65+).
84. NMCU vil, i nært samarbeid med MC-forhandlerne, ta ansvar for at motor-
syklistene og mopedførerne får god sikkerhetsinformasjon og faglige råd ved
kjøp av hjelm og kjøreutstyr.

Transport med tunge kjøretøy
85. Statens vegvesen vil iverksette et system for risikoklassifisering av transportforetak. Systemet skal bidra til mer målrettede kontroller av tunge kjøretøy.
86. Statens vegvesen vil utrede lovhjemler for mer effektive reaksjonshjemler på kontrollområdet.
87. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Arbeidstilsynet, Tolletaten, Skatteetaten og politiet, utarbeide en felles handlingsplan for operativt samarbeid og etablere regionale tverretatlige samarbeidsgrupper.
88. Arbeidstilsynet vil i 2018 teste et internettbasert verktøy for gjennomføring av risikovurdering i blant annet transportbransjen.
89. Arbeidstilsynet vil i perioden 2018-2019 gjennomføre veiledning og tilsyn rettet mot bestillere av transporttjenester sin utøvelse av informasjons- og
«påse»-plikt.
90. Arbeidstilsynet vil øke bevisstheten om meldeplikten blant transportvirksomheter ved å informere om dette i forbindelse med aktivitet rettet mot transportnæringen.
91. Arbeidstilsynet vil legge til rette for enklere innmelding av alvorlige arbeidsulykker gjennom digitale løsninger.
92. Arbeidstilsynet vil samarbeide med politiet om bedre varsling mellom politiets operasjonssentraler og Arbeidstilsynets regioner når alvorlige arbeidsulykker har inntruffet.
93. Statens vegvesen vil se på muligheten for å utvikle konkrete tiltak for å påvirke trafikksikkerhetskultur og sikkerhetsstyring i transportbedrifter.
94. Statens vegvesen vil videreføre Trygg Trailer.
95. Statens vegvesen vil oppdatere og utvikle informasjonsbrosjyren
Truckers Guide.
96. Statens vegvesen vil gjennomføre en temaanalyse av dødsulykker med gående
og syklende og blindsoner på store kjøretøy.
97. Statens vegvesen vil utarbeide informasjon om risiko knyttet til blindsoner og
gående/syklende, og om aktuelle tiltak som kan bidra til å redusere denne risikoen.
98. NLF vil videreføre prosjektet Venner på veien, som informerer om blant annet lastebilers blindsoner.

Yrkesmessig transport med lette kjøretøy
99. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Norges Lastebileierforbund, NHO
Transport, NHO Logistikk og Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og
Yrkestrafikkforbundet, arbeide med sikte på at det blir etablert frivillig etterut-danning for yrkessjåfører som transporterer gods med lette kjøretøy.
100. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Norges Taxiforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet, utarbeide et opplegg for yrkesmessig kompetanseheving for taxisjåfører.

Møte- og utforkjøringsulykker
101. I planperioden 2018-2021 vil i størrelsesorden 192 km firefelts riksveg med midtdeler bli åpnet for trafikk, hvorav om lag 76 km er finansiert innenfor Statens vegvesens budsjetter og 116 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS.
102. Statens vegvesen vil i perioden 2018-2021 bygge midtrekkverk på om lag 40 km to- og trefelts riksveg.
103. Statens vegvesen vil etablere forsterket midtoppmerking på alle riksveger som oppfyller gjeldende kriterier, senest neste gang strekningen reasfalteres.
104. Fylkeskommunene vil, med bistand fra Statens vegvesen, gjennomgå fylkesvegnettet og plukke ut strekninger som er egnet for etablering av forsterket midtoppmerking ut fra gjeldende kriterier. Fylkeskommunene vil etablere forsterket midtoppmerking på disse strekningene når de blir reasfaltert.
105. Statens vegvesen vil i perioden 2018-2023 gjennomføre tiltak på 1500 km riksveg med fartsgrense 70 km/t eller høyere for å tilfredsstille minstestandarden i NTP med tanke på å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker.
106. Fylkeskommunene vil igangsette et systematisk arbeid med sikte på at fylkesveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal tilfredsstille minstestandarden i NTP med hensyn til utforkjøring.
107. Statens vegvesen vil utføre en temaanalyse der det blir sett nærmere på utforkjøringsulykker på motorveger.
108. Trafikksikkerhetsforeningen vil gjennomføre en kurs- og skoleringsplan for
arbeidstakere som monterer rekkverk, og vil arbeide for å få en sertifiseringsordning for monteringsarbeidet.

Sikkerhet i tunnel
109. Statens vegvesen vil innen 2020/2021 utbedre tunneler over 500 meter på TEN-T vegnettet i samsvar med tunnelsikkerhetsforskriften, og de resterende riksvegtunnelene med lengde over 500 meter vil i hovedsak være ferdig utbedret innen 2022/2023.

Vegsikkerhetsforskriften
110. Statens vegvesen vil evaluere oppfølgingen av krav i vegsikkerhetsforskriften.

Varsling og sikring av arbeid på/ved veg
111. Statens vegvesen vil årlig gjennomføre minimum 100 skiltmyndighetskontroller av arbeidsvarsling per region.

Påkjørsler av vilt
112. Statens vegvesen vil utarbeide en erfaringsrapport, med en beskrivelse av ulike tiltak etaten har gjennomført for å forhindre påkjørsel av vilt, og de erfaringene som er gjort.

Tilrettelegging for effektiv datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur og for automatiserte kjøretøy
113. Statens vegvesen vil heve kvaliteten på vegtrafikksentralene for effektiv håndtering av hendelser på vegnettet (VTS 2020).
114. Statens vegvesen vil gjennomføre piloter for å få grunnlag for valg av teknologi med positiv trafikksikkerhetseffekt.
115. Statens vegvesen vil bidra i det internasjonale regelverksarbeidet og arbeide for at trafikksikkerheten ivaretas i regelverket knyttet til automatiserte kjøretøy.

Kjøretøyteknologi
116. I samsvar med Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet, vil Statens vegvesen bidra til å framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om trafikksikker-
hetseffekter av avgiftspolitikken.

Trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner
117. Trygg Trafikk vil utarbeide anbefalinger for hvordan føringene i Barnas transportplan kan følges opp på regionalt og lokalt nivå.
118. Storbykommunene vil oppfordre Barn og unges kommunestyre/Ungdommens bystyre/Ungdomsrådet til å arbeide aktivt med trafikksikkerhet for barn og unge.
119. Fylkeskommunene vil oppfordre Ungdommens fylkesting og andre relevante medvirkningsarenaer til å arbeide aktivt med trafikksikkerhetsarbeid som er
rettet mot ungdom.
120. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Trygg Trafikk og fylkeskommunene, revidere Håndbok V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner.
121. Fylkeskommunene vil arbeide for at alle kommuner skal ha kommunale trafikksikkerhetsplaner.
122. Fylkeskommunene vil etablere en møteplass for erfaringsdeling og «best practice» for det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet.
123. Fylkeskommunene og storbykommunene vil tilrettelegge for aktivt samarbeid mellom etater og organisasjoner for å forene krefter og arbeide målrettet med trafikksikkerhet på regionalt og lokalt nivå.
124. Fylkeskommunene og storbykommunene vil utarbeide planer og/eller strategier for trafikksikkerhet med god involvering og politisk forankring, og koble arbeidet til relevante nasjonale planer.
125. Fylkeskommunene og storbykommunene vil bidra til at trafikksikkerhet er tema i areal- og transportplaner for byområder som er aktuelle for bymiljøavtaler/byvekstavtaler, og at det fastlegges mål, strategier og tiltak for trafikksikkerhet.
126. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med fylkeskommunene, arbeide for at det per 1/1-2022 skal være 125 kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune
og at allerede godkjente kommuner blir regodkjent.
127. Trygg Trafikk vil bidra til at fylkeskommuner kan godkjennes som Trafikksikker fylkeskommune.
128. Skadeforebyggende forum vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, bidra til at kommuner som godkjennes som Trygge lokalsamfunnivaretar trafikksikkerhet,
fortrinnsvis gjennom godkjenningsordningenTrafikksikker kommune.
129. Trygg Trafikk vil, i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Statens vegvesen, utarbeide et nettbasert innføringskurs om trafikksikkerhet for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Etterforskning og straffesaksbehandling
130. Politiet vil gjennom prosjektete etterforskningsløftet heve kvalitet og effektivitet i etterforskningen av trafikklovbrudd og alvorlige vegtrafikkulykker.

Førerett
131. Helsedirektoratet, politiet og Statens vegvesen vil foreslå endringer i de ulike aktørenes roller og samhandling i førerkortsaker, blant annet med hensyn til helseattest og digital datautveksling.

Tidlig varsling og førstehjelp
132. Helsedirektoratet skal lede og koordinere den nasjonale førstehjelpsatsingen «Sammen redder vi liv»,som er en nasjonal dugnad for livslang førstehjelpsopplæring av befolkningen.

Behov for framtidig FoU innen trafikksikkerhet
133. Statens vegvesen vil, etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet, lede et tverretatlig forum for å vurdere framtidig forskningsbehov innen trafikksikkerhet. Forumet vil ha representanter fra Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Statens havarikommisjon for transport og eventuelt andre aktører etter behov.

Videreutvikling av registrering og bruk av ulykkesdata
134. Statens vegvesen vil revidere STRAKS-registeret. Registeret skal legges over på ny teknologisk plattform og datakvaliteten og datasikkerheten skal forbedres.
135. Statens vegvesen vil, i samarbeid med Helsedirektoratet og politiet, utrede behovet for nye retningslinjer for registrering av vegtrafikkulykker og økt utveksling av skade- og ulykkesdata.
136. Statens vegvesen vil omorganisere ulykkesanalysearbeidet, med sikte på å gjøre analysearbeidet mer profesjonelt, enhetlig og effektivt.

Tiltaksplanen finn du her


Les meir om: Nyhende Trafikk

Siste saker Gå til framsida