Hjorten er eit eldre hodyr. Varianten av skrantesjuke påvist på elg i Trøndelag er også funne på gamle hodyr. Elg-varianten skil seg fra den som er funne på villrein, opplyser Veterinærinstituttet.

Som eit strakstiltak trappar Mattilsynet straks opp kartlegginga av hjortedyr i Møre og Romsdal.

Hittil i år er 13.780 dyr testa for skrantesjuke i heile landet.