– Mange vil få strammare økonomi, gjentok sentralbanksjefen nærast til det keisame etter rentemøtet torsdag.

Likevel trur Ida Wolden Bache også at dei fleste vil tole høgare rente, særleg på grunn av den svært låge arbeidsløysa.

Det er likevel ikkje utan grunn at Noregs Bank auka styringsrenta med eit halvt prosentpoeng torsdag. Den høge prisstiginga – 6,8 prosent det siste året – skal dempast, og det betyr at forbruket vårt må ned. Det gjeld også bustadprisane.

Legger inn eit varsku

– Dei siste prognosane viser eit lite fall i bustadprisane, men det blir ikkje stort. Det kjem den lågare arbeidsløysa av, og at vi reknar med at hushalda vil få ein romslegare økonomi etter kvart, seier Wolden Bache til NTB.

Ho legg likevel inn eit lite varsku:

– Det er også ein risiko for ein kraftigare avdempar.

Det heile blir ei svært vanskeleg vurdering for Noregs Bank, noko sentralbanksjefen sjølv har understreka fleire gonger dei siste månadene: prisveksten skal bremsast opp, samtidig som ein ikkje skal trekkje i handbrekket på norsk økonomi.

Kan forsterke problema

Inflasjonen er høg verda over, sjølv om den viser nokre teikn til å minke i USA. Det vanlege svaret på det er å stramme inn pengepolitikken – men viss ikkje det fungerer, kan det forsterke problema.

– Ein høg prisvekst og stram pengepolitikk kunne dempe etterspurnaden og dermed aktiviteten, seier Wolden Bache.

Dei gode inflasjonstala frå USA (8,5 prosent i juli mot 9,1 prosent i juni) er framleis svært usikre, legg sentralbanksjefen til. I mange land har dessutan den høge inflasjonen grunnlag i prisvekst på varer over heile spekteret, sjølv om energiprisar og matprisar er det som har fått mest merksemd.

– Det i seg sjølv kan bidra til at prisveksten held seg høg lenge.

(©NPK)