– Til liks med stort sett alle bransjar, opplever også lokalavisene krisetider. Annonseinntektene forsvann nesten over natta, og i heile Norge slit no avisene med å halda hjula i gang. Dette gjeld både aviser med og utan pressestøtte. Me ber derfor regjeringa om eit ekstra tilskot til lokalavisene. Samstundes ønskjer me at staten og kommunane kjøper annonser i alle redaktørstyrte medium for til saman 200 millionar kroner. Med ein slik krisepakke kan staten bidra til at vi har aviser også til hausten, seier LLAs styreleiar Øystein Øygarden og generalsekretær Tomas Bruvik.

Øygarden og Bruvik meiner, som resten av mediebransjen, at ein krisepakke til norske medium er heilt naudsynt for å sikra at folk får god journalistikk både i dag og dei neste månadane.

Konkrete tiltak

– Slik vil staten fortsatt bidra til ytringsfridom og interesse for lokaldemokratiet, seier LLAs styreleiar og generalsekretær i ei pressemelding.

Dei strekar under at mediebransjen stort sett er samde om verkemidla som må til, men i tillegg til dei krav som er komen tidlegare, har LLA spelt inn følgjande konkrete tiltak som må på plass snarast for å hindre alvorlege økonomiske problem blant mediebedriftene:

Staten må gi eit ekstra tilskot på 150 millionar fordelt flatt til alle aviser med opplag under 15.000. Vanlegvis er det berre lokalaviser med opplag under 6.000 som får produksjonsstøtte, men i desse krevjande tidene treng også dei litt større lokalavisene økonomisk støtte.

Støttar MBL

Staten må kjøpe offentleg informasjon/annonser i alle redaktørstyrte medium, fordelt på 100 millionar i statleg informasjon og 100 millionar i kjøp frå kommunane.

Utover dette er LLA glade for at Kulturdepartementet og Medietilsynet utbetaler opprinneleg produksjonstilskot tidlegare enn vanleg. Dette er eit godt bidrag for dei minste avisene som slit med likviditeten allereie i mars og april.

– Me i Landslaget for lokalaviser er elles samde med resten av mediebransjen i at det må koma mellombels fritak i arbeidsgjevaravgift i alle norske medium for å halda journalistar i arbeid. Me er også samde med Mediebedriftenes Landsforening i at det må koma ein kompensasjon for svikt i annonseinntekter som gjeld alle medium i landet.