Tradisjonen tru tilbyr Vestlandsforsking gratis føredrag under Forskingsdagane, den årlege, landsdekkjande forskingsfestivalen som går føre seg frå 16. – 27. september i Sogndal.

I år er stikkorda berekraftig tettstadutvikling og førebygging av problemspeling blant barn og ungdom.

For å læra meir om dette kan du bestilla forskarane Kyrre Groven (miljø og samfunn) og Gilda Seddighi (teknologi og samfunn), kjem det fram i ei pressemelding frå Vestlandsforsking.

Korleis har Sogndal utvikla seg dei siste 30 åra?

Kyrre Groven set søkelyset på arealbruken i og rundt tettstadene i Sogndal, og spør korleis utviklinga har vore dei siste tretti åra.

Gjenfotografering gir eit hint om kva endringar som har skjedd på ein stad.

– Me ønskjer alle gode og attraktive lokalsamfunn som får utvikla seg og blomster utan at det går på kostnad av trivsel og viktige natur- og kulturverdiar. Dette krev god arealdisponering, noko som kan vera vanskeleg å få til i praksis, ettersom det er så mange omsyn og ofte kryssande interesser som blir påverka av arealbruken, seier Groven, som for tida er involvert i fleire forskingsprosjekt som tar for seg korleis små og mellomstore tettstader kan utvikla seg på berekraftig vis.

I det eine prosjektet, Vilkår for berekraftig tettstadutvikling (Surround), spelar Sogndal ei sentral rolle som studieobjekt. Bygdebyen har vakse sterkt dei siste tiåra, og ulike interesser står mot kvarandre i val av vidare utbyggingsmønster. Saman med Liv Norunn Hamre ved Høgskulen på Vestlandet har Groven nyleg fått fram kunnskap om korleis arealbruken i Sogndal har utvikla seg frå 1990 og fram til i dag.

Når dataspel blir eit familieproblem

Problem-bruk av dataspel blant barn og ungdom er det andre temaet i år. Ei negativ utvikling i måten barn og ungdom brukar dataspel på, skapar bekymringar blant mange foreldre.

– Mange dataspel krev at ein er online lenge av gangen, og det kan koma i konflikt med familieliv og plikter som skulearbeid, forklarer Gilda Seddighi.

I føredraget ho tilbyr, er hovudpoenget korleis ein kan førebyggja problematiske dataspel-vanar.

– Me har observert eit stort behov for informasjon om korleis foreldre kan handtera dataspel, spesielt blant innvandrarfamiliar med avgrensa norskkunnskap. Desse foreldra har òg mindre oversikt over kor det er hjelp å få og kan frykta konsekvensane av å ta kontakt, seier Seddighi.

Seddighi har nyleg vore med i eit prosjekt der forskarane utarbeidde nye hjelperessursar om problemspeling. Oppdragsgjevarane var Medietilsynet og Nasjonalt kompetansesenter for spelforsking.