Mangel på turistar i sommar kan råka lokal ferjetrafikk til vinteren

Turisttrafikken Lustrabaatane har på Nærøyfjorden har enno ikkje kome i gang. Og mangelen på turistar kan råka lokalbefolkninga i Luster hardt til vinteren.