Eigarar av verna kulturminne kan søkje midlar gjennom kommunen

Av
DEL

Eigarar av verna kulturminne kan søkje midlar gjennom kommunen, med søknadsfrist 15. februar.Søknadene blir lagt fram for plan- og forvaltningsstyret den 5. mars.Kommunal prioritering blir sendt til fylkeskommunen for avgjerd der.Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg, men kan også nyttast til andre tiltak som kurs og formidling.Tiltak som er i statleg, fylkeskommunalt eller kommunalt eige kan ikkje søkja.Det vert heller ikkje gjeve stønad til ordinært vedlikehald og drift.

Artikkeltags