Om eit års tid sender høgskulen søknaden om å bli det nye profesjons- og arbeidslivsretta universitetet på Vestlandet. Arbeidsgruppa for namneprosessen peikar no på fire moglege namn på det nye universitetet: Universitetet på Vestlandet, Universitetet i Vest, Vestlandsuniversitetet og Fjorduniversitetet.

Blant over 130 namneforslag som er komne inn, er Ivar Aasen universitetet, Distriktsuniversitetet, Noregs kystuniversitet og Fridtjof Nansen universitet.

Dei mest populære forslaga er Universitetet på Veslandet, Vestlandsuniversitetet, Vestland/Vestlandet universitet, Vest universitet, Universitetet i Vest, Universitetet i Vest-Noreg og UniVest, skriv Forskerforum.

Universitetet på Vestlandet har vorte foreslått av 57 personar. Arbeidsgruppa som har jobba med å finne nytt namn, ser mange positive sider ved dette namnet, som at det liknar på dagens namn og er lett å omsetje til engelsk. Men det er òg negative sider, som at det er så trygt at det er kjedeleg og at forkortinga UVL kan få enkelte til å kjenne seg uvel, ifølgje Forskerforum.

No skal leiinga på høgskulen arbeide vidare med namnet i samspel med viktige målgrupper og samarbeidspartnarar. Høgskulen vil også ha dialog med Språkrådet. Formelt er det regjeringa og Kongen i statsråd som avgjer namnet.

(©NPK)