FÅR KONSESJON: Selskapet Fardal Energi as får konsesjon til å byggja kraftverk i Fardalsvassdraget i Øvre Årdal. (Arkivfoto)

Får konsesjon i Fardalen

Kan gje straum til om lag 2500 husstandar.

Publisert 31.08.2018 kl. 14.54. Oppdatert kl. 15.01.

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Fardal Energi AS løyve til å byggja Fardalen kraftverk.


2500 husstandar

Kraftverket vil produsera om lag 49,5 Gwh i året, noko som svarar til straumbruken til om lag 2500 husstandar.
Det opplyser Norges Vassdrags og energidirektorat i ei pressemelding.

Fardalen kraftverk vil nytta eit fall på 444 meter i Fardalselva - også kjend som Fardøla - mellom inntaket på 485 meter over havet og kraftstasjonen på 41 meter over havet. Vassvegen vil liggja i tunnel, heiter det.


Vil ikkje råka Øvstetunsfossen

I 2013 vedtok kommunestyret i Årdal å gå samrøystes inn for at Fardal Energi as fekk løyve til å byggja ut Fardøla slik selskapet hadde søkt om.
Kommunestyret ønkste ei utbygging der kraftstasjonane blir plasserte såpass høgt over havet at Øvstetunsfossen nederst i vassdraget ikkje vart råka.


God planlegging

- NVE legg vekt på at ei utbyggjing av Fardalen kraftverk vil vera eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar. Det vil vera nokre ulepmper for naturmangfaldet i og langs elva.
Med slepp av minstevassføring og med stasjonsplassering som planlagd her, vil desse ulempene etter vårt syn vera akseptable, skriv NVE.

- Med god planlegging for anlegget og gjennomføring av bygginga, meiner NVE at nytte av tiltaket er større enn skadar og ulemper for almenne og private interesser, heiter det.


Siste saker Gå til framsida