- Regjeringa sitt forslag sikrar at fylka får pengar tilsvarande det Statens vegvesen har brukt på å utføra oppgåvene, rekna til om lag 1,2 milliardar kroner. tillegg kan fylkeskommunane få utstyr frå Statens vegvesen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 

- Handlar om folk

I dag legg Samferdselsdepartementet fram eit tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2020. I dette framlegget føreslår regjeringa dei økonomiske rammene for oppgåva med å administrera fylkesvegane. I tillegg blir handtering av utstyr, samarbeidsavtalar og omstillinga som Statens vegvesen er inne i omtala.- Dette handlar om folk. Over 4000 personar jobbar i dag i dag med både fylkes- og riksvegar gjennom samt vegadministrasjon. Fylka har ønskt heile ansvaret med fylkesvegane, det får dei no, seier samferdselsministeren.

1,2 milliardar

Statens vegvesen har rekna ut at ressursbruken for arbeidet med fylkesvegane svarte til 1850 stillingar i 2018. Av dette dekka vegvesenet utgifter tilsvarande 1075 stillingar, og fylkeskommunane vart fakturerte for resten.Regjeringa føreslår at fylka får overført om lag 1,2 milliardar kroner til oppgåva.- Dette er viktig for å få til ei god overføring til fylkeskommunane. Det er betydeleg meir enn det vi la opp til i kommuneposisjonen tidlegare i år, der overføringa av lønsmidlar var avgrensa til talet på tilsette som valde å gå over til fylka. Me sørgjer òg for at feriepengar for 2020 for tilsette som vert overførte, vert betalte av Statens vegvesen. No håpar eg at Statens vegvesen og fylkeskommunane finn gode løysingar for overføringa, seier Dale.

Omstilling

Overføringa av tilsette frå Statens vegvesen til fylka er basert på avtalar. Fylka har gjennom eigne behov lyst ut stillingar som tilsette i vegvesenet kan søkja på. Ved utgangen av oktober har allereie om lag 1265 personar i Statens vegvesen takka ja til arbeid i fylkeskommunane.- Både Statens vegvesen og fylka er inne i store omstillingsprosessar. Dette krev mykje av dei som jobbar der. No kjem dei siste rammene på plass, og om kort tid skal overføringa setjast i verk. Eg har stor tru på at Statens vegvesen og fylka finn dei beste løysingane saman, seier Dale.Fylkeskommunane vil òg få tilbod om å få utstyr frå Statens vegvesen, som ikkje lenger skal nyttast til riksvegar.