Det skriv det største opposisjonspartiet Høgre i ei pressemelding fredag.

Ifølgje partiet er det eit breitt fleirtal på Stortinget som no går inn for ei rekkje tiltak som skal sørgje for betre konkurranse, breiare utval og billigare mat. Høgre, Frp, Venstre, KrF, MDG, SV og Raudt er med på vedtaket.

– I dag er eg glad for at eit breitt og solid fleirtal har annonsert at dei vil stemme for ein ny politikk som vil betre konkurransesituasjonen i norsk daglegvarebransje. Det trengst, seier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) i næringskomiteen.

Det var TV 2 som først melde om saka.

Fleire forslag

Stortingets næringskomité har frist til 19. mai med å levere innstilling på tre ulike representantforslag om å avgrense marknadsmakta til matvarekjedene.

Partia er allereie samde om å påleggje dei tre store daglegvarekjedene, Norgesgruppen, Coop og Rema, å gi ei sakleg grunngiving for forskjellar i innkjøpsvilkår og -prisar til leverandørane sine.

Dei ber også regjeringa vurdere å senke terskelen for når aktørar i daglegvaremarknaden blir rekna som dominerande.

– Stortinget ber regjeringa greie ut ytterlegare konkurranseframande tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerande markedsaktører i daglegvarebransjen i å misbruke marknadsmakta si til å svekkje konkurransen og stå i vegen for nye innovative aktørar, heiter det i formuleringa partia no skal vere samde om.

– Mindre mangfald

I alt er det elleve punkt næringskomiteen er samde om. Dei ber også regjeringa ta tak i kjedene sine eigne merkevarer (EMV), mellom anna gjennom å kartleggje omfanget og krevje eiga felles merking av dei.

Dei tek også til orde for ei mellombels forskrift i konkurranselova om usakleg prisdiskriminering.

– I Noreg har vi mindre mangfald og utval i butikkane enn nabolanda våre, og prisane er høge, samtidig som bønder og andre som produserer mat tener dårleg. Slik kan vi ikkje ha det, seier Venstres medlem i næringskomiteen, Alfred Bjørlo.