Ifølgje SSB er dette den største årlege auken dei har sett den siste femårsperioden.

Auken er størst for lovbrotstypane seksuell handling, seksuelt krenkjande åtferd og valdtekt.

Blant offera for seksuallovbrot meldt i 2021 er det flest i aldersgruppene 10 til 14 og 15 til 19 år.

Medan nivået er relativt stabilt for aldersgruppa 30 år og over, er det i dei siste fem–seks åra vorte langt fleire registrerte offer for seksuallovbrot blant barn og unge i aldersgruppa 10–19 år.

Kvinner utgjer 85 prosent av alle offer for seksuallovbrot i 2021, ein del som har halde seg nokolunde stabil over tid.

(©NPK)