Av til saman 52 pasientar som var innlagde med koronasmitte førre veke, var 31 (60 prosent) ikkje vaksinerte, 20 (38 prosent) fullvaksinerte og 1 (2 prosent) delvaksinert. Det kjem fram i den siste vekerapporten til Folkehelseinstituttet.

Det er førebels rapportert om 55 nye pasientar innlagde i sjukehus med covid-19 som hovudårsak. For tre av dei var vaksinasjonsstatus ikkje tilgjengeleg. Omfanget er redusert frå 76 pasientar i veke 37 og frå 98 pasientar i veke 36.

Tolv nye pasientar vart innlagde i intensivavdeling – ned frå elleve veka før. Det er førebels meldt om ni koronarelaterte dødsfall i veke 38 mot elleve i veke 37.

Seks gonger fleire uvaksinerte

– Delen nye fullvaksinerte pasientar per veke har auka dei siste vekene i tråd med aukande vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggingar blant fullvaksinerte har vore relativt stabilt dei siste vekene, og majoriteten av nye innleggingar er framleis blant uvaksinerte, skriv FHI i rapporten.

Omfanget av melde tilfelle per 100.000 innbyggjarar førre veke var cirka seks gonger høgare blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte personar som var 16 år og eldre.

Framleis uvisse

– Den høge vaksinasjonsdekninga hemmar spreiinga av epidemien samtidig som vaksinasjon i stor grad vernar dei vaksinerte mot alvorleg forløp. Mengd påviste tilfelle og innleggingar er no fallande, og kapasiteten til sjukehusa har ikkje vore trua i samband med perioden med høg smittespreiing i etterkant av sommarferien, skriv FHI.

Det er betydeleg uvisse om utviklinga til pandemien gjennom resten av hausten og vinteren, understrekar instituttet.

(©NPK)