Barnevernsvarslarsaka - Rådmannen: Ei rettssak vil også kunne verte ein vanskeleg prosess for dei involverte

Rådmann Ellen Njøs Lillevangstu i Sogndal gjer inga innstilling i tråd med kommunen sin KS-advokat, som vil avslutta forhandlingane om forlik og overlata erstatningskravet frå barnevernsvarslarane.