Ei patetisk fråskriving av ansvar

LEIAR Fire tidlegare - og noverande - leiarar i Sogndal kommune har varsla søksmål mot sin eigen kommune. Dei er, av ein eller annan grunn, kraftig kritiske til måten kommunestyret har...

Meiningsfull bruk av midlar

LEIAR Frå fleire kantar av landet kjem det melding om at stadig fleire ungdomar slit i og med kvardagen. Mange er einsame og mange droppar av ulike grunnar ut frå vidaregåande...

Optimistane i fylkesutvalet

LEIAR Det kan sikkert seiast mykje om det første fylkesutvalet i Vestland, men optimisme og trua på at det beste skal skje, den har dei i alle fall intakt. Me veit ikkje heilt korleis me...

Sjølvsagt kostar kultur

LEIAR Formannskapet i gamle Sogndal skal i dag handsama ein søknad frå Sogndal kulturhus as om å gå inn med pengar i selskapet. Eigenkapitalen i selskapet er brukt til å halda oppe eit...

Krangelen om Nessane

LEIAR Ein knapp månad før Balestrand og Leikanger kommune, på direkte ordre frå regjeringa Solberg, skal inn i det som skal heita Sogndal kommune, er det framleis vesentlege avklaringar som...

Skulefrukost i heile Vestland

LEIAR Budsjettinnstillinga frå finansutvalet i Vestland går etter absolutt alle solemerke gjennom i fylkesutvalet i dag. Det skal endeleg vedtakast på fylkestinget i Sogndal 17. og 18.

Spennande fart på Sogn

LEIAR På full fart inn i Vestland er det kjekt å registrera og ta temperaturen på tilstanden her i Sogn. Det er utfordringar når det gjeld offentlege arbeidsplassar, ja - takka vera ei...

Skrinlegg ferjefri E39

LEIAR Nokon brukar lenger tid enn andre, men no er det alt som tyder på at mange nok har forstått at det hovudlause fantasiprosjektet «Fergefri E39» må skrinleggjast for all overskodeleg...

Trong for ny runde om legevakta

LEIAR Organisering av legevakta er eit tema som har engasjert mange, over tid, i Luster. I lokalvalkampen i fjor var legemangel, sentralisering av legevakt og tryggleiken for folk i...

Framtida for nynorsk i spel

LEIAR Det er ei underleg førestilling som har spreidd seg i det moderne samfunnet me har utvikla. Nemleg at endringar, omleggingar eller nedjusterte krav - ikkje treng å ha noko å bety. Det...

For lang veg til arresten

LEIAR Når politiet må køyra over 250 kilometer og svinga innom tre ulike legevakter før dei kan få ein full årdøl i arresten, er det noko som ikkje eingong er i nærleiken av å vera bra.

Skatten og sentralisering

LEIAR Så har også Sogn regionråd meldt seg på i den distriktsbaserte protestkampanjen mot forslaget om å overføra skatteoppkrevjinga frå kommunane til staten. Som dei fleste andre har...

Set Gaupne på dagsorden

LEIAR Gaupne bygdelag har sett utviklinga og ikkje minst vedlikehaldet av og i kommunesenteret i Luster på dagsorden. Mykje tyder på at det er fleire gode grunnar til å ta dette utspelet på...

Ein vakker og viktig garanti

LEIAR Nokre tiltak, nokre omgrep er sterkare, vakrare og meir meiningsfulle enn andre også i politikken. «Kjærleiksgaranti» i og frå Årdal formannskap er mellom dei vakraste me kan hugsa å ha...