Sa ja til fleire flyktningar

Innser bustad­utfordringane, men formannskapet vil bidra til å busetja endå fleire flyktningar.

SA JA: Me må vera romslege, sa Vibeke Johsen då Sogndal formannskap sa ja til fleire flyktningar,

SA JA: Me må vera romslege, sa Vibeke Johsen då Sogndal formannskap sa ja til fleire flyktningar,

DEL

– Eg tenkjer at dette er positivt, og me er ein romsleg kommune. Eg er klar over at det gir oss nokre bustadutfordringar, sa Vibeke Johnsen (SV).

Ho var ikkje den einaste som nemnte den stramme bustad­marknaden i region­senteret, og fleire la vekt på at kommunen må ivareta dei som kjem hit.

Likevel endte det med at formannskapet i Sogndal samrøystes gjekk for rådmannen si tilråding. Laura Kvamme (Sp.) gjorde forsøk på å styrka atterhalda i vedtaket, mellom anna å sikra at flyktningane som kjem er sysselsette med noko, og får bustad.

Skepsis

Det kom aldri til avrøysting, dermed seier tilrådinga til kommunestyret at Sogndal er innstilt på å busetja 35 flyktningar i 2013, med den føresetnaden at det lukkast å skaffa desse bustad.

Opposisjonen tok tidleg til ordet for at kommunen må vera sikre på at alle desse kan blitt tekne skikkeleg vare på.

– Ein ting er å busetja, ein annan ting er å ta vare på og følgja opp i kvardagen. Det er heller ikkje heldig å samla alle i nokre få nabohus, sa Karin Vikane (H).

Vanskeleg

Status som flyktning eller asylsøkjar er vanskeleg å skilja, også for dei folkevalde. Ordføraren arresterte Vikane på at flyktningar ikkje har lov å arbeida, noko dei har. Vikane tok også opp den kvardagslege skepsisen som kan råda rundt asylbustader i sentrum.

– Me har tek i mot mange ulike grupper, og har ein del kvardagslege ting å rydda opp i. Eg veit om småungar i Fjøra som ikkje torer å vera oppe ved Trudvang, og ikkje får dei lov av foreldra heller, sa Vikane.

Blandar

– Eg har høyrt om dette innimellom, og då tek eg kontakt med mottaket. Dette er ikkje snakk om flyktningar og det er viktig å skilja mellom desse. Mottaket brukar vera nøgde med innspel som dei kan ta opp med sine bebuarar, sa Johnsen.

Kjetil Kvåle (Ap) påpeikte på at det er ei øving å skilja desse to gruppene med innvandrarar.

– Til og med i dette organet blandar ein mottaksfolk og flyktningar, sa Kvåle.

Artikkeltags