Millionar til utviding og miljøtiltak

Sogndal lufthamn skaffar seg meir boltreplass og betre handtering av avisingsstoff.

OPPGRADERING: Seljehaugen (til høgre for bygningen på biletet) skal sprengjast vekk og massen brukast til ny flyoppstillingsplass. Den skal byggjast like inntil flyplassbygget på venstre side på biletet.

OPPGRADERING: Seljehaugen (til høgre for bygningen på biletet) skal sprengjast vekk og massen brukast til ny flyoppstillingsplass. Den skal byggjast like inntil flyplassbygget på venstre side på biletet. (Foto: )

DEL

Det betyr sprenging og flytting av 50.000 kubikkmeter masse.

– Dette er for det første ei miljøforbetring, men me får og mykje større plass, seier lufthamnsjef Gunnar Solbakken.

I desse dagar startar anleggsarbeidet på Haukåsen. Seljehaugen skal sprengjast vekk og massen skal brukast til å laga ein ny flyoppstilingsplass og avisingsplattform på andre sida av bygningsmassen.

Nye tankar

Oppstillingsplassen blir større i forhold til det dei har i dag, samstundes blir det betre plass for helikoptertrafikk og såkalla småflytrafikk. Avisingsplattformen gjer at flya kan taksa bort for blitt kvitt is om vinteren, og kjemikalia blir samla i ein eigen tank og køyrd vekk. Det skal og gravast opp gamle drivstofftankar, som blir erstatta med ein tank oppå bakken.

– Me skal også fylla opp og tilretteleggja for ein ny hangar, seier Solbakken.

Todelt

Avinor har gitt grønt lys og tysdag var Solbakken i oppstartsmøte med entreprenør.

– Arbeidet skal gjerast i to omgangar, med grovoppfyllinga først i haust. Neste vår tek me siste biten inkludert asfaltering.

Og det stoppar ikkje nødvendigvis med det.

– Me håpar og på bygningsmessig arbeid i 2014, der me kan få betre plass til innsjekk og security, seier Solbakken.

Oppgraderinga på flyplassen totalt vil kosta mellom 15 og 18 millionar kroner, og litt i overkant av 50.000 kubikkmeter masse skal flyttast. Området som skal opparbeidast er cirka 13 mål. Dette betyr at Seljehaugen blir borte og det blir att eit flatt område inntil flystripa.

Utfordrar parkering

Anleggsarbeidet medfører ein del trafikk.

– Det blir verre før det blir betre. Me skal leggja til rette for parkering, men det blir anleggstrafikk i området. Me skal gjera vårt beste for at kundane ikkje vil merka så mykje, seier Solbakken.

Eit område som til no har hatt gratisparkering blir no ikkje tilgjengeleg lenger, og Solbakken håpar det blir respektert og at folk følgjer anvisningane. Området blir no riggområde, men flyplassen vil prøva å finna løysingar for turfolket, i samarbeid med entreprenør.

– Me skal leggja til rette for turfolket, og det skal bli merka plassar for korttidsparkering, seier Solbakken.

Artikkeltags