Meir til Helse Førde

Ein ny inntektsmodell for helseføretaka på Vestlander er klar.

Styreleiar i Helse Vest, Oddvard Nilsen.

Styreleiar i Helse Vest, Oddvard Nilsen. (Foto: )

DEL

Frå neste år ligg ein ny modell til grunn for finansieringa av helseføretaka på Vestlandet. Alle føretaka støttar opp om modellen som blei vedteken av Helse Vest-styret i dag.

– Eg er glad for at alle i prosjektet stiller seg bak arbeidet. Dette er ei revidering av den solide modellen som ligg til grunn frå 2009 og tidlegare. Det er viktig at vi fangar opp endringar i føresetnadene slik at den økonomiske fordelinga blir så rettferdig som mogleg. Det gjeld blant anna endringar i pasientflyt og demografi, seier styreleiar Oddvard Nilsen i Helse Vest i ei pressemelding.

Eksperthjelp

Helse Vest har fått hjelp av Noregs fremste ekspertar på helseøkonomi i arbeidet med ny inntektsmodell. Rapporten frå prosjektgruppa har vore på høyring i føretaka – som alle stiller seg bak den.

– Inntektsmodellen er eit kompromiss mellom føretaka der alle må gi litt. Dei som får ein nedgang i inntektsramma si med ny modell får difor ein periode på to år til omstilling. Det gjeld Helse Bergen i dette tilfellet, seier Oddvard Nilsen.

Eit strukturtilskot vert i tilleg gjeve til to av helseføretaka. Helse Førde har spesielle utfordringar som ikkje blir fanga i analysane. og mottek derfor eit tilskot som gjer det mogleg for føretaket å levere eit positivt resultat på sikt.

Dei beløpsmessige endringane/ effektane med ny inntektsmodell blir slik:

- Helse Førde: 40 mill

- Helse Bergen: - 68,1 mill

- Helse Stavanger: 67,6 mill

- Helse Fonna: 20 mill

Artikkeltags