Fritt fram for lommetjuvar?

LEIAR Ein plastpose full av tomme lommebøker, bilete og film av det som truleg er gjerningspersonane, og registreringsnummer på bilen dei brukte.

Tinghusa og tidas tann

LEIAR Tinghusa på Leikanger og Harastølen i Luster, historiske bygg frå ulike tider, alle tre til frustrasjon, kanskje, for dei som skal forvalta balansen mellom rasjonell politikk og...

Fattigdom på dagsorden

LEIAR Over 100.000 born i Noreg veks opp i såkalla låginntekts familiar. Det inneber at ein av ti ungar lir under knappe husstandsressursar på pengesida. Dette er ifølgje tal frå Bufdir sin...

Treng meir plass

LEIAR Det har blitt eit jobbtilbod med meiningsfullt arbeid for 40-50 brukarar. Starten var enkel aktivisering for å gje ei lita gruppe psykisk utviklingshemma eit dagtilbod. Initiativet kom...

Forskriftssjuke

LEIAR Mattilsynet har no sendt forslag til endring av forskrifter om soner ved påvising av skrantesjuka til uttale i aktuelle kommunar. Forskrifta er ei i ei rekkje av forskrifter som er...

Forviklingar

LEIAR For nokre år sidan gjekk det eit populært TV-program kalla «Forviklingar» der den eine absurde historien tok den andre og det heile enda opp i det totale kaos. Noko slikt må nok også...

Hyblifisering av saftbygdi

LEIAR Omsider har politikarane i Sogndal ikkje berre oppdaga at «hyblifiseringa» av regionsenteret har auka på den siste tida, dei vurderer å prøva å gjera noko med dette. Det er ikkje noko...

Felles front for framtida

LEIAR Dei folkevalde i kriseråka Vik kommune har fått ei ny - og krevjande - sak på bordet. Det er alvorleg når dei fire utkantskulane gjer felles sak og ber dei folkevalde respektera rammene...

Opplysa eller forvirra?

LEIAR Me har gått rundt og trudd at - om dei sjeldan lukkast - så har det i alle fall vore intensjonen til Vest politidistrikt å informera innbyggjarane i fylket på ein best mogleg og...

Tryggare med ny teknologi

LEIAR Moderne velferdsteknologi, som gjer det enklare å halda styr på kvar til dømes demente personar til ei kvar tid er, har - paradoksalt nok - gjeve dei demente større fridom. Dette er...

No må me ikkje gå heilt i svart

LEIAR Denne veka har kringkastinga, både lokalt, regionalt og (litt) nasjonalt laga sak på sak om kor elendig det står til med folketalsutviklinga i Framtidsfylket. Også lokalaviser, som den...

Gamblar med gyrosmitte

Etter det Lærdalselvi har vore gjennom dei siste 22 åra, er det som føregår i elva no nesten ikkje til å tru. I oktober 1996 vart parasitten gyrodactylus salaris registrert i elva. Først no er elva attende i...

Imponerande engasjement

Debatten om den nye storkommunen i Sogn og både korleis han skal styrast og ikkje minst - av kven, har ikkje vore spesielt stor, så langt. Men den kjem nok, og etter engasjementet i tevlinga om nytt...

Kaotisk om reforma

LEIAR Medan sentrale Sp-politikarar som Liv Signe Navarsete, Kjersti Toppe og Nils T. Bjørke forlanger omkamp om regionreforma også når det gjeld Vestland, står partifelle og fylkesordførar...

Kronikk

Dødens spiral i Fresvik

Med den politikken rådmannen, omsorgssjefen og fleirtalet i kommunestyret, medrekna Sp-ordføraren, no fører overfor Fresvik, vil det om få år ikkje vera att folk å tala bygda si sak, skriv Sverre Høgheim i denne kronikken.