Kva med litt meir dialog?

Lagnaden til villreinstammen i Nordfjella engasjerer mange og det sterkt. Det er bra og kanskje heilt avgjerande for korleis denne saka skal enda. Men då er det like avgjerande at Miljødirektoratet tek seg...

Den som ventar på noko godt

Korleis går det med alle dei millionane me samla inn til ei MR- maskin på Lærdal sjukehus, er eit spørsmål Sogn Avis har fått fleire gonger dei siste vekene. Laurdag fekk me svar - den nye maskina kjem ikkje...

Nok ein runde om nærpoliti

Den sokalla Nærpolitireforma haltar vidare. Førebels er det liten grunn for folk som bur ute i distrikta til å trykka denne reforma til brystet. Me hadde snarare sagt, tvert imot.

På høg tid med handling

Ting tek tid, er det noko som heiter - men av og til går det så over stokk og stein og så lang tid at me må lura på om noko er alvorleg gale. Hildur Dvergedal og mellom 2.000 og 3.000 andre sogndøler som bur...

Utrydding av villreinen som tiltak mot CWD

Det er ikkje tvil om at CWD (Chronic Wasting Diseas eller skrantesykje) er ein alvorleg sjukdom med dødeleg utfall. Men då bør ein leggja til: Kun for dei relativt fåe dyri som utviklar sjukdommen. Dette er so langt me veit ikkje ein sjukdom som på...

Stort løft for Leikanger

Fire grunneigarar har gått saman og gir no Leikanger kommune eit tilbod dei vanskeleg kan takka nei til. Kommunen kan gjennom dette grunneigarinitiativet, nemleg bli monaleg meir attraktiv og interessant å...

Håbakken - grøn industri eller risikosport?

Då Håbakken vart etablert vart det sagt at dette skulle bli porten til Lærdal, ja kanskje endå porten til Sogn! Her skulle det ligge kafé og anna publikumsretta verksemd for å lokke reisande til å stogge, og kanskje velje å legge vegen vidare innom...

Liten, men sunn skepsis

Torsdag denne veka kjem Lærdal kommunestyre til å vedta områdereguleringsplanen for Håbakken. Ein god del av den skepsisen som i utgangspunktet kom til syne mot planane for etablering av industri i dette...

For viktig til å kutta noko i

Vik kommune har kome fram til at dagsentertilbodet til dei eldre i kommunen må reduserast. Kor mykje av dette populære tilbodet som skal fjernast er førebels ikkje klart, men dei eldre brukarane av tilbodet...

Opplæring i EU-skodda

Opplæring, men også etterutdanning av yrkessjåførar er ikkje berre viktig, det er heilt naudsynleg for trafikktryggleiken. Du vil helst ikkje møta ein amatør bak rattet i dei svære doningane som køyrer rundt...

Siste runde om reforma

«Torsdag 2. februar er Sogn og Fjordane sin skjebnetime». Det skriv stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete i eit innlegg her i avisa i dag. Ho siktar sjølvsagt til at fylkestinget i morgon skal ta stilling...

Innlegg

SIB - Studentsamskipnaden ... på Vestlandet?

Administrerende direktør og kommunikasjonssjef ved den nye Studentsamskipnaden på Vestlandet legger i sakspapirene til det første styremøtet frem sin plan for profilering. Møtet holdes i dag, den 02.02.2017.

Bru er best for alle sogningar

Ei bru over Esefjorden kjem betre ut enn å utbetra vegen rundt fjordarmen. Dette har mange trudd og meint lenge. No er det også dokumentert gjennom ei omfattande konsekvensutgreiing. Og ikkje berre det - ei...

Tillit og ansvar i Sogndal kommune

«Me er opptekne av å legge til rette for eit godt arbeidsmiljø», seier ordførar Aarvoll og varaordførar Kvamme i innlegg i Sogn Avis 23.1.17. «Det er dagens situasjon me kan gjere noko med», uttalar dei vidare. Dette seier dei etter mange år med...