Sjarmerande MC-søknad

LEIAR I dag skal formannskapet i Luster handsama ein søknad frå Glacier MC om leige av ei tomt til eit nytt og nødvendig forsamlingslokale. Det er ikkje ofte me har sett søknader som det er...

Idyllen som har sprukke

LEIAR I vekevis har det verka som at alt har gått på skinner i prosessen som skal gjera Sogn og Fjordane og Hordaland til Vestland. Også på fellesmøtet på Fylkeshuset sist veke såg det slik...

Vanskeleg val om Nessane

LEIAR Med knappast mogleg fleirtal sa kommunestyret i Balestrand nei til å gje frå seg Nessane til Høyanger. Dermed tok dei folkevalde ikkje omsyn til folkeviljen i bygda. Det finst nemleg...

Om leiarskap og demokrati

LEIAR Korleis skal det bli ro i Sogndal-politikken? Korleis skal atmosfæren koma attende til eit normalt nivå? Når skal dei folkevalde igjen fokusera på at det faktisk går svært bra i denne...

Definitivt ein viktig dag

LEiAR Me har fleire gonger dei siste åra, på denne plassen og på denne datoen konstatert at 8. mars er ein viktig kampdag. Og at denne dagen framleis har ein viktig funksjon for alle kvinner,...

Positivt for yrkesfag

LEIAR Etter ei mobilisering dei siste vekene før søknadsfristen gjekk ut, noterer me med glede at det er ein fin vekst i talet på søkjarar til yrkesfaga i vidaregåande skule. Dette er viktig...

Altfor dårleg altfor lenge

LEIAR Toaletttilhøva for Kaupanger stavkyrkje er altfor dårlege og har sjølvsagt vore det altfor lenge. «Det er rett og slett skammeleg», sa kyrkjeverje Jorunn Merete Haukås-Eide då ho viste...

Må bli meir enn fine ord

LEIAR Snart skal også studentane i Høgskulen på Vestlandet få på plass ei varslingsordning som fungerer. Her skal studentane kunna varsla om alt frå manglande lyspærer til trakassering. På...

Ein livsviktig kompetanse

LEIAR Vinteraktivitetane i Sogn generelt og Sogndal spesielt har utvikla seg kraftig dei ti siste åra. Regionen var eit reisemål for laussnøkøyrarar lenge før den tid, men likevel - med Bratt...

ÅLA vidare, men kva med Vik?

LEIAR Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland skal halda fram som sjølvstendige kommunar, men det interkommunale samarbeidet skal utviklast for å halda oppe og styrkja kvaliteten på tenestene i...

Bør læra av nye Sunnfjord

LEIAR I morgon er det 1. mars og den nye rådmannen for storkommunen Sogndal, Stig Arne Thune byrjar på oppgåva som prosjektleiar for kommunesamanslåinga. Det ville vera ei overdriving å seia...

Eit problem som ikkje berre forsvinn

LEIAR For to veker sidan sette Sogn Villaksråd nok ein gong fokus på den store og veksande trusselen frå oppdrettsbransjen. Det gjorde dei gjennom eit innlegg i Sogn Avis. Utviklinga som...

Mykje til tunnelar, lite til Sogn

LEIAR Det blir heftige netter i vestlandske tunnelar i åra framover. Statens vegvesen set i gang ei gigantisk milliardopprustning, visst nok for å tilfredsstilla nye og skjerpa krav frå EU.

Ytringsfridom under press

LEIAR Det har kome sterke reaksjonar frå fleire på måten rådmann Jostein Aanestad vart handsama på av opposisjonen i kommunestyret sist torsdag. Me undrar oss over denne kritikken, først og...

Ei skikkeleg god historie

LEIAR Det er tett mellom dei litt skremmande historiene om kor dårleg det skal gå med oss i framtida. I går kunne til dømes lokalkringkastinga fortelja at mindre innvandring og låg...